Dokumenty szkolne

 logo szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym w zwróconej

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej :
Regulamin funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 r

 

Regulamin funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 r.

Opracowany na podstawie  wytycznych MEN, MZ i GIS 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ w SZKOLE

WARIANT „A” -  TRADYCYJNY

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Termometry bezdotykowe dezynfekuje się po użyciu w danej grupie. w przypadku używania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. w drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo dezynfekować ręce.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić, bez wyraźnej potrzeby, do budynku szkolnego.
 • Opiekunowie przyprowadzając dziecko na teren szkoły, zachowują zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Rekomenduje się ograniczenie przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.
 • Powiadomieni przez szkołę rodzice/opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Organizacja pracy w szkole w pierwszym rzędzie będzie umożliwiać zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
 • Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych ( schody, korytarz, toalety oraz szatnia)
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

 

 • Unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Dezynfekcja odbywać się będzie po każdym dniu zajęć, w miarę możliwości po każdej zmianie klasy.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Uczniowie, w miarę możliwości, będą jak najczęściej korzystali z boiska szkolnego, w tym w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, nauczyciele ograniczą ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. (zabawek, itp.)
 • Z szatni korzystają uczniowie w maseczkach i zachowaniem dystansu. Jednorazowo w szatni może przebywać 8 uczniów, pozostali czekają przed wejściem z zachowaniem dystansu społecznego. (uczniowie wchodzą do szatni od najmłodszych klas do najstarszych).
 • W trakcie poruszania się po schodach na wszystkich klatkach schodowych i korytarzach obowiązuje ruch prawostronny i zachowanie dystansu oraz w maseczkach, które zdejmują dopiero po zajęciu miejsca w ławce.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. w świetlicy obowiązują zasady zachowania dystansu społecznego. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlica będzie wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole będą prowadzone na tych samych zasadach co zajęcia lekcyjne.
 • W bibliotece szkolnej obowiązują zasady dystansu społecznego. Nie może w niej przebywać równocześnie więcej niż 4 uczniów w maseczkach. Konieczny jest okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 • W sprawach administracyjnych (sekretariat) wskazany jest kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Druki związane z organizacją nowego roku szkolnego (np. karta zgłoszenia do świetlicy, deklaracja na żywienie w stołówce, itp.,) są dostępne w wersji elektronicznej na stronie szkoły lub w wersji papierowej w sekretariacie. Wszelkie wpłaty rodzice dokonują w sekretariacie szkoły do 10 dnia każdego miesiąca, najlepiej w godzinach od 14.00 do 15.00, ewentualnie podają pieniądze przez dziecko. Informacje na temat opłaty za posiłki będą podawane rodzicom indywidualnie przez dziennik elektroniczny oraz w formie papierowej.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej podlegają ograniczeniom w zakresie kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
 • Dyrektor szkoły na czas epidemii ustala i upowszechnia: -zasady korzystania ze stołówki szkolnej (Załącznik 1)– zasady korzystania z zajęć świetlicowych Załącznik 2) -zasady korzystania z biblioteki szkolnej (Załącznik 3)Zasady, o których mowa wyżej obowiązują wszystkich pracowników, uczniów oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.
 • W roku szkolnym 2020/2021 zaleca się ograniczenie wycieczek oraz spotkań w dużych grupach.

 

 1. HIGIENA, CZYSZCENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
 • Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 • Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
 • Regularne mycie rąk wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 • Ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.
 • Na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
  • GASTRONOMIA
 • Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce z zapewnieniem prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Zmianowe wydawanie posiłków (3 tury) lub w miarę możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 • W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 • Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.
 • Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową, przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.

 

 1. POSTĘPOWANIE w PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY
 • Do pracy w szkole przychodzą jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw między lekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 • Na miejsce odizolowania osoby z objawami COVID -19 wyznacza się gabinet pielęgniarki
 1. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

 

 

 

 

 1. FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI w PRZYPADKU OGŁOSZENIA STREFY ŻÓŁTEJ LUB CZERWONEJ
 • Organizacja pracy szkoły powinna uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie:
 • higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
 • gastronomii,
 • organizacji pracy burs/internatu,
 • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu/bursy.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

Dodatkowo można:

 • ustalić godziny przychodzenia dzieci miejscowych do szkoły (powinni przychodzić 5 minut przed rozpoczęciem zajęć);
 • ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;
 • wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);
 • wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);
 • wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali);
 • ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej);
 • mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej;
 • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;
 • wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
 • zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;
 • w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

 

 

Warunki wprowadzenia kształcenia w wariancie „B” i „C”

Wariant „B”- mieszany

Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna uzna za konieczną taką organizację nauki, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie  i sytuację epidemiologiczną na terenie szkoły/placówki. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy I-III – zajęcia stacjonarne, a starsze klasy zajęcia zdalne) a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów. Dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować kształcenie zdalne np. dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, czy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych.

Wariant „C”- nauczanie zdalne

Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C, czyli zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w danej placówce.

Kto rozpoczyna działania z uwagi na sytuację epidemiologiczną

Informacja do sanepidu o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, placówki lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Przeprowadza on dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.

 

 

Załącznik 1

Regulamin stołówki szkolnej w czasie epidemii COVID -19

 

- Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia pracowników. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

- Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Obowiązuje zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości -spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków następuje czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

- w przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

- Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C.

- Uczniowie oczekujący na wydanie posiłku zachowują dystans społeczny.

 

Załącznik 2

Regulamin świetlicy szkolnej w czasie epidemii COVID -19.

- Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

- Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

- Wychowawcy klas I - III odprowadzają dzieci po zajęciach do wyznaczonej przez dyrektora szkoły sali.

- Uczniowie klas IV – VIII udają się na zajęcia świetlicowe do budynku nr 2  pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły.

 - Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

- Jedna grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali w miarę możliwości pod opieką tych samych wychowawców.

- Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.

- Wychowankowie pracują w wyznaczonych strefach oraz w miarę możliwości przy stolikach w stałych miejscach.

- w przypadku, gdy podczas zajęć świetlicowych uczeń korzysta z własnych przyborów szkolnych, nie może wymieniać się nimi z innymi uczniami. Rodzice dziecka są zaś zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy.

- Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.

- Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach.

- Grupy dzieci nie mogą się ze sobą stykać (również przy wychodzeniu na szkolny plac zabaw lub boisko szkolne).

-Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek przez dzieci.

- w salach świetlicowych mogą pozostać jedynie takie zabawki, wyposażenie i sprzęt, który można zdezynfekować. Sprzęt, który pozostaje wymaga dezynfekcji minimum po każdym ukończeniu zajęć.

- Nauczyciele –opiekunowie używają rękawiczek przy zabiegach przy dziecku (np. w razie konieczności udzielenia pomocy lub przebrania).

- w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów COVID-19 (np. gorączka, kaszel, duszności) dziecko jest izolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu i natychmiast powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły i poinformować dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.

- Zalecaną formą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi jest kontakt elektroniczny tzn. mailowy, telefoniczny, komunikatory internetowe.

 

 

Załącznik 3

Organizacja pracy biblioteki

 1. Książki oddawane przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. w tym czasie nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom.
 2. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzenny, czyli min. 1,5 m. odległości między użytkownikami. w celu zachowania wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z biblioteki ( 4 osoby)

 

Najczęsciej czytane