Nauczanie zdalne
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej :

 REGULAMIN KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym
w Zwróconej

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. u. z 2020 r., poz. 493)
 • Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492)
 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin kształcenia na odległość określa:
 2. sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość,
 3. sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami (w tym sposób konsultacji z rodzicami),
 4. zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach,
 5. sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły,
 6. możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania,
 7. sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach,
 8. warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania.

 

 • 2

Postanowienia szczegółowe

 

 1. 1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

 

 1. w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanym z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość,
 2. za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej.
 3. wszystkie lekcje wynikające z ramowych planów nauczania będą odbywać się na odległość,
 4. podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest e-dziennik Vulcan,
 5. nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i innych zweryfikowanych przez   nauczyciela,
 6. nauczyciel może prowadzić również lekcje za pomocą odpowiednich platform, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne, zwłaszcza w klasach 7-8 (język polski, matematyka, języki obce), czas trwania jednej lekcji wirtualnej nie może przekroczyć 20-30 minut,
 7. uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia notatki - tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych,
 8. każdy nauczyciel zobowiązany jest do zamieszczenia materiałów pomocniczych w e-dzienniku w zakładce „zadania domowe” na każdy dzień zgodnie z obowiązującym dotychczas planem zajęć,
 9. termin wykonania zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie;
 10. praca ucznia (kontakt z nim) jest równoznaczna z obecnością ucznia na tych zajęciach,
 11. formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów (m.in. wydłużenie czasu pracy),
 12. wychowawca klasy ma za zadanie stale monitorować korzystanie przez uczniów z zamieszczanych materiałów, a w razie problemów z dostępem do tych pomocy, niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
 13. odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy internetu, to fakt ten należy zgłosić do wychowawcy klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów. Kolejno wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację dyrektorowi szkoły i ustalić z poszczególnymi nauczycielami formę przekazania materiałów do nauki.

 

 1. 2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami:

 

 1. dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami,
 2. wszystkie problemy zgłaszane przez uczniów czy rodziców powinny być zgłaszane do dyrektora szkoły,
 3. nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora poprzez e-dziennik, maila, wiadomość sms oraz poprzez komunikatory internetowe i w razie potrzeby bezzwłoczne odpowiedzenie na informacje,
 4. nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez dyrektora do szkoły,
 5. możliwe jest przeprowadzanie zebrania rady pedagogicznej na odległość, za pomocą wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej (obecność nauczycieli podczas takiej rady pedagogicznej będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez protokolanta obok nazwiska uczestnika obecności podczas takiego spotkania),
 6. wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły,
 7. każdy nauczyciel powinien być dostępny dla uczniów i rodziców w czasie, kiedy jego lekcja jest wpisana w tygodniowy plan pracy poszczególnych klas, i jest zobowiązany do odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców poprzez e-dziennik czy inne komunikatory, na których ustalił sposób kontaktu z uczniami i rodzicami,
 8. uczniowie mają prawo zadawać pytania do zamieszczonych tematów i zadań, a nauczyciel powinien na każde z nich odpowiadać i pomóc uczniowi opanować zadany materiał,
 9. nauczyciel, który nie ma dostępu do komputera czy internetu, zobowiązany jest do innej formy przesyłania niezbędnych do nauki materiałów uczniom lub korzystania w placówce ze szkolnego sprzętu.

 

 1. 3. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach:

 

 1. lekcje z poszczególnych przedmiotów zadawane będą tylko i wyłącznie w tych dniach,
  w których występują w aktualnym planie lekcji, obowiązującym przed przejściem na zdalny system nauczania,
 2. zadania z poszczególnych przedmiotów powinny być tak dobrane, żeby czas ich wykonania przez ucznia nie przekraczał 30 minut,
 3. zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny,
 4. każdy nauczyciel jest zobowiązany zapisać temat zadanie domowe, sprawdziany i kartkówki w e-dzienniku przy dniu, w którym faktycznie lekcja ma się odbyć. Wszystkie zadania i lekcje wprowadzone do dziennika muszą być zgodne z planem podanym wychowawcom.  W trakcie tygodnia nie można dokładać nowego materiału/lekcji, która nie była ujęta w tygodniowym planie pracy danej klasy.
 5. nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do ustalenia raz w tygodniu konsultacji dla rodziców i uczniów w wymiarze 1 godz. w tygodniu dla danej klasy,
 6. nauczyciel bibliotekarz, jeśli to możliwe udostępni bezpłatny dostęp do e –booków, jeśli takie znajdują się w Internecie i będzie koordynował czytaniem lektur rzez uczniów,
 7. nauczyciel świetlicy, w porozumieniu z nauczycielami zobowiązany jest do wspomagania uczniów nauce, pomocy w odrabianiu zadań domowych, proponowania zajęć i zabaw  w czasie wolnym ucznia.
 8. pedagog zobowiązany jest do ustalenia godzin konsultacji dla rodziców i uczniów w wymiarze 1 godz. w tygodniu dla  każdej klasy,
 9. w przypadku nauczycieli przedszkola obowiązuje wysyłanie kart pracy oraz inne materiały potrzebne  realizacji podstawy programowej.
 10. w przypadku nauczyciela logopedy – należy wysyłać wskazówki i ćwiczenia do rodziców, żeby mogli ćwiczyć z dziećmi

 

 1. 4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do:
 2. regularnego odnotowania tematu lekcji w każdym dniu wynikającym z planu lekcji, co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy,
 3. zamieszczenia informacji o sposobie przeprowadzenia przez niego lekcji, czy zadania prac w e-dzienniku,
 4. odnotowania w dzienniku planowanego sprawdzianu, kartkówki czy innej formy sprawdzenia wiedzy uczniów – sprawdzian 7 dni wcześniej, inne formy minimum na 3 dni wcześniej,
 5. przesyłania w określonym czasie tabeli z wykazem nadgodzin stałych, przydzielonych na ten semestr,
 6. obecności na zebraniach rady pedagogicznej (prowadzonych stacjonarnie  i on-line),
 7. we wpisie frekwencyjnym w każdej z klas na czas kształcenia na odległość wpisuje się oznaczenie: nz – nauczanie zdalne (praca ucznia przekazana do sprawdzenia, konsultacji itp. jest równoznaczna z obecnością ucznia na tych zajęciach,
 8. w przypadku braku możliwości pracy ucznia online wychowawca przekazuje uczniowi i rodzicom zadania w formie papierowej z poprzedniego tygodnia do uzupełnienia; uzupełnienie zadań skutkuje wpisem obecności dziecka na zajęciach.

 

 1. 5. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania:

        

 1. szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony o e-podręczniki, e-ćwiczenia, i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość.

 

 1. 6. Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
  i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców
  w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:

 

 1. podczas pracy na odległość, każdy nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z zadawanych prac i sprawdzać jego wiedzę w postaci pytania, kartkówki, sprawdzianu, testu czy internetowego quizu,
 2. nauczyciel poprzez e-dziennik przekazuje uczniom i rodzicom informacje za co w danym tygodniu uczeń może być oceniony,
 3. każdy sprawdzian, test, quiz czy kartkówka muszą być odnotowane w dzienniku z odpowiednim wyprzedzeniem (sprawdzian na 7 dni przed, a pozostałe formy na 2 dni przed), żeby umożliwić każdemu uczniowi zorganizowanie dostępu do komputera  i internetu w wyznaczonym czasie,
 4. wszystkie oceny powinny zostać wpisane do e-dziennika w terminie maksymalnie do 7 dni od oddania wykonanej pracy przez ucznia,
 5. uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującym przedmiotowym systemem oceniania,
 6. uczeń nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu lub innej formy zaliczenia (w sytuacji jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej przez nauczyciela formie),
 7. uczeń klas VII-VIII, który nie zgłosił problemów technicznych i nie wykonał zadanych prac może otrzymać ocenę niedostateczną,
 8. w jednym tygodniu mogą być maksymalnie dwa sprawdziany w danym oddziale lekcyjnym, kartkówek może być maksymalnie trzy. W danym dniu może być tylko jeden sprawdzian, jedna kartkówka, czy inny sposób przeprowadzenia oceniania całej klasy.

 

 1. 7 . Zadania rodziców
 2. rodzice są zobowiązani do codziennej kontroli e - dziennika lekcyjnego i tego, czy uczniowie wypełniają swoje obowiązki,
 3. rodzice są proszeni o zapewnienie dziecku właściwego sprzętu i miejsca do nauki,
 4. w przypadku zadawania nadmiernej ilości prac samodzielnych, rodzice są zobowiązania do poinformowania wychowawcy o tym fakcie, a wtedy nauczyciele zmodyfikują swoje lekcje.

 

 1. 8. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania:

 

 1. niniejszy punkt regulować będą odrębne przepisy (Statut szkoły)
 • 3

Postanowienia końcowe

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.

 

 

 

Najczęsciej czytane