Nauczanie zdalne
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej :

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

W Szkole Podstawowej z oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej
§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania pracy zdalnej oraz związane z tym prawa
  i obowiązki w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej (dalej jako „Pracodawca”) i Pracowników w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • Pracy zdalnej– należy przez to rozumieć pracę określoną w umowie o pracę, umowie zlecenia, umowie o współpracy oraz innej umowie cywilnoprawnej łączącej Pracownika
  z Pracodawcą, wykonywaną przez czas oznaczony poza miejscem jej stałego wykonywania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, jeżeli wykonywanie pracy poza takim miejscem jest możliwe,
 • Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę oraz inną umowę cywilnoprawną, w tym umowę zlecenia, umowę o współpracy, umowę o dzieło, jeśli realizacja tej umowy wiąże się z wykonywaniem obowiązków na rzecz Pracodawcy
  w miejscu ich stałego wykonywania wyznaczonym przez Pracodawcę,
 • Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).
 1. Praca zdalna nie stanowi telepracy, o której mowa w art. 675-6717 Kodeksu pracy
  (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).
 • 2

Warunki dopuszczalności pracy zdalnej

 1. Pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem
  COVID-19:
 • po złożeniu przez pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego pracownika oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej dot. polecenia wykonywania pracy zdalnej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • po udzieleniu zgody na pracę zdalną od pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego
  w związku z wnioskiem pracownika o umożliwienie pracy zdalnej, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jeśli wykonywanie pracy na danym stanowisku umożliwia pracę w innym miejscu niż miejsce stałego jej wykonywania oraz jeśli jest to niezbędne do przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19.
 • 3

Prawa i obowiązki Pracodawcy

 1. Pracodawca zobowiązuje się do przekazywania Pracownikowi zadań do wykonania, udzielania informacji merytorycznych oraz organizowania procesu pracy w sposób umożliwiający Pracownikowi pracę zdalną.
 2. Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy zdalnej oraz żądać od pracownika informacji o jej wynikach.
 • 4

Prawa i obowiązki Pracownika

 1. Pracownik wykonuje pracę zdalną w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym
  z Pracodawcą. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy zgodnie z treścią umowy łączącej go z Pracodawcą oraz zakresem obowiązków.
 2. Ponadto Pracownik zobowiązuje się do:
 • pozostawania dyspozycyjnym dla Pracodawcy w ustalonych godzinach pracy
  i przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych Pracownikowi w ramach zakresu jego obowiązków, w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
 • bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania wyników swojej pracy Pracodawcy,
 • potwierdzania obecności w pracy w sposób określony przez Pracodawcę.
 1. Pracownik ma prawo do wsparcia technicznego ze strony Pracodawcy. Pracownik niezwłocznie zgłasza Pracodawcy wszelkie uzasadnione potrzeby w tym zakresie.
 2. Pracownik zobowiązuje się zorganizować stanowisko do pracy zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 • 5

Ochrona informacji i danych osobowych

 1. Pracownik wykonujący pracę zdalną musi posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz zachować poufność i wszelkie formy ostrożności przy przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności postanowień Polityki Bezpieczeństwa, Regulaminu Ochrony Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym przyjętych u Pracodawcy wraz z dokumentami powiązanymi.
 3. Postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może być uznane przez Pracodawcę za ciężkie naruszenie przez Pracownika obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy lub za naruszenie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 4. Pracownik zobowiązuje się do zabezpieczania dostępu do sprzętu służbowego, nośników danych, dokumentów papierowych oraz posiadanych danych osobowych i informacji (w tym także znajdujących się na nośnikach elektronicznych i papierowych) przed osobami postronnymi, w tym wspólnie z nim zamieszkującymi, oraz zniszczeniem.
 • 6

Postanowienia końcowe

 1. Praca zdalna jest wykonywana przez czas określony w poleceniu Pracodawcy. Pracodawca może dowolnie kształtować okres wykonywania pracy zdalnej, uwzględniając stopień zagrożenia rozprzestrzenianiem się COVID-19 na danym obszarze.
 2. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy zdalnej Pracownik zapoznaje z treścią niniejszego Regulaminu, co potwierdza pisemnym lub elektronicznym oświadczeniem i zobowiązaniem do jego przestrzegania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą wewnętrzne procedury obowiązujące u Pracodawcy oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego

 

 

Najczęsciej czytane