Aktualności
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej :
Ogłoszenia dyrektora szkoły
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Zakończenie roku szkolnego 2019-2020
kończymy kolejny rok szkolny i żegnamy klasę ósmą
Egzaminy klasy 8
uczniowie klasy ósmej rozpoczynają egzamin kończący szkołę podstawową
Dzieci z naszej szkoły na Dolnosląskim Festiwalu Nauki
W Centrum Kształcenia w Sulisławicach i w zabytkowej kopalni w Szklarach odbywały się zajęcia z kategorii " Kopalnia niklu, chryzoprazu i opalu, Podziemna trasa edukacyjna w Szklarach Hucie"
Herosi przedsiebiorczości
Oddanie do użytku ogrodzenia boiska
Świeto Edukacji Narodowej 2019
Uroczysta Akademia z okazji "Dnia Nauczyciela"
Wiosna 2019 w naszej szkole
Festiwal Nauki 2019
Dzień Babci i Dziadka
Sulisławice 2019
Plejada Świętych 2018
Imieniny Świętych
27 Finał WOŚP
Orkiestra 2019
100 Lat Niepodległości
Uroczyste obchody Święta Niepodległości
Dzień Nauczyciela z Oskarami
Gminne Obchody 2018
Witamy I Klasę w naszej szkole
Pasowanie naucznia klasy I
Piknik rodzinny 2018
Wspomnienia z imprezy
Zawody w Świdnicy
Trójbój lekkoatletyczny
Razem w pełni sprawni
Promyk Słońca
Sukces w konkursie KANGUR MATEMATYCZNY
Gratulujemy naszym uczniom
Franky Run 2018
I Bieg z nowego cyklu
I Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej
Na Patriotyczną nutę 2018
Ksiądz Biskup Ignacy Dec w naszej szkole
Wizyta Jego Eminencji w Zwróconej
Przedstawienie Wielkanoc 2018
Inscenizacja słowno-muzyczna
Dzień kobiet
Przedstawienie w szkole i w przedszkolu
Dzień babci i dziadka
Uroczystość w Sulisławicach
WOŚP 2018
orkiestra w szkole
..Dziady.. - przedstawienie
Adam Mickiewicz w naszej szkole
Centrum Kształcenia w Sulisławicach
Wioska Internetowa - kształcenie na odległość
Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W ZWRÓCONEJ ( cały dokument )

Załączniki do pobrania:

Oświadczenie rodzica

Oświadczenie rodzica (pomiar temperatury)

Załącznik nr 2 ( oświadczenie pracownika)

Załącznik nr 3 (procedury)

Zarządzenie Dyrektora 

Konsultacje z nauczycielami dla uczniów i rodziców

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2019/2020 z dnia 18 maja 2020 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym
w Zwróconej

§  1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej oraz rodziców uczniów uczęszczających do placówki.

 2.      Celem procedur jest:

 a.      zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem COVID-19

 b.      umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej

 c.      umożliwienie uczniom i dzieciom realizacji zajęć rewalidacyjnych ( od 18 maja 2020 r.)

 d.      umożliwienie uczniom klas I-III udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z możliwością realizacji podstawy programowej (od 25 maja 2020 r.)

 e.      umożliwienie uczniom klasy ósmej konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem  ósmoklasisty.(od 25 maja 2020 r.)

 f.       umożliwienie uczniom klas IV –VII konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia (od 1 czerwca 2020 r.)

 g.      umożliwienie uczniom klasy VIII możliwości korzystania z biblioteki (od 25 maja 2020 r.)

 h.      umożliwienie uczniom klas IV -VII możliwości korzystania z biblioteki (od 1 czerwca 2020 r.)

 3.        Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1.

 

 § 2 OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1.     Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19.

 2.       Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

 3.       Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19.

 4.       Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie uczniów, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.

 5.  Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i dowiezieniem ich. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej załącznik 2

 6.   Zapewnia jedno pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika (gabinet pedagoga- przy wejściu do przedszkola)

 7.  Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

8.  Dopilnowuje aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci, czuwa nad dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 stanowiące załącznik nr 4, ( umieszczone w widocznych miejscach w placówce) a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 3 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce)

 9.  Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji wspomnianej w pkt. 9 i myje ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 4.

10.   Dopilnowuje, aby przed wejściem do szkoły wisiała instrukcja jak zdejmować rękawiczki jednorazowe stanowiące załącznik nr 5 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce) oraz kosz na zużyte rękawiczki.

 11.   Wyposaża szkołę w jeden termometr bezdotykowy

 12.   Ogranicza przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe)

 13.   Monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal do konsultacji , pomieszczeń sanitarnych ciągów komunikacyjnych , dezynfekcji powierzchni dotykowych -poręczy ,klamek i powierzchni płaskich , w tym blatów w salach, włączników, klawiatur , poręczy krzeseł.

 14.   Zaleca pracownikom bieżące śledzenie informacji GIS i Ministerstwa Zdrowia dostępnych na stronach www.gis.gov.pl a także przekazuje im na bieżąco obowiązujące przepisy prawa

 15.    Przygotuje wraz z nauczycielami harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych – informację należy upowszechnić wśród rodziców i uczniów

 16.   Przygotowuje i wyznacza sale na konsultacje.

 17.   Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy z uwzględnieniem okresu kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach

 18.   Przeprowadza spotkania z pracownikami i zwraca uwagę , aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.

 19.   Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno- epidemiologicznej, służb medycznych.

 20.   Przygotowuje we współpracy z wychowawcami ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich

 

 

czytaj całość

 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW Klasy VIII  w SP z OP w Zwróconej

W podanych godzinach nauczyciele przedmiotu  są do dyspozycji uczniów  

 

 

Konsultacje z wychowania fizycznego - Krzysztof Bobrowski w piątek godz. 12-13