Aktualności
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej :
Ogłoszenia dyrektora szkoły
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Zakończenie roku szkolnego 2019-2020
kończymy kolejny rok szkolny i żegnamy klasę ósmą
Egzaminy klasy 8
uczniowie klasy ósmej rozpoczynają egzamin kończący szkołę podstawową
Dzieci z naszej szkoły na Dolnosląskim Festiwalu Nauki
W Centrum Kształcenia w Sulisławicach i w zabytkowej kopalni w Szklarach odbywały się zajęcia z kategorii " Kopalnia niklu, chryzoprazu i opalu, Podziemna trasa edukacyjna w Szklarach Hucie"
Herosi przedsiebiorczości
Oddanie do użytku ogrodzenia boiska
Świeto Edukacji Narodowej 2019
Uroczysta Akademia z okazji "Dnia Nauczyciela"
Wiosna 2019 w naszej szkole
Festiwal Nauki 2019
Dzień Babci i Dziadka
Sulisławice 2019
Plejada Świętych 2018
Imieniny Świętych
27 Finał WOŚP
Orkiestra 2019
100 Lat Niepodległości
Uroczyste obchody Święta Niepodległości
Dzień Nauczyciela z Oskarami
Gminne Obchody 2018
Witamy I Klasę w naszej szkole
Pasowanie naucznia klasy I
Piknik rodzinny 2018
Wspomnienia z imprezy
Zawody w Świdnicy
Trójbój lekkoatletyczny
Razem w pełni sprawni
Promyk Słońca
Sukces w konkursie KANGUR MATEMATYCZNY
Gratulujemy naszym uczniom
Franky Run 2018
I Bieg z nowego cyklu
I Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej
Na Patriotyczną nutę 2018
Ksiądz Biskup Ignacy Dec w naszej szkole
Wizyta Jego Eminencji w Zwróconej
Przedstawienie Wielkanoc 2018
Inscenizacja słowno-muzyczna
Dzień kobiet
Przedstawienie w szkole i w przedszkolu
Dzień babci i dziadka
Uroczystość w Sulisławicach
WOŚP 2018
orkiestra w szkole
..Dziady.. - przedstawienie
Adam Mickiewicz w naszej szkole
Centrum Kształcenia w Sulisławicach
Wioska Internetowa - kształcenie na odległość
Egzamin ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

16-18 czerwca 2020 r.  

INFORMACJA DLA UCZNIÓW

 

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY (czytaj całość)

 

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 3. HARMONOGRAM.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:

 

 1. język polski - egzamin odbędzie się 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

 1. matematykę - egzamin odbędzie się 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

 1. język obcy nowożytny - egzamin odbędzie się 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00.

 

Uczniowie MUSZĄ przyjść do szkoły wcześniej – ok. godz. 8.20. Przypomnimy jeszcze o tym dzień przed egzaminem.

UWAGA! NIE MOŻNA SIĘ SPÓŹNIĆ!!!  Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. Nie będą dopuszczeni do egzaminu.

Termin dodatkowy

 

język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 1. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

ALBO

 1. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

 1. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

    Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

    Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

 1. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

 

 1. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

 1. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali. Wniesienie takiego urządzenia grozi unieważnieniem egzaminu.
 2. W czasie egzaminu uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie.
 3. Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie następujące przybory:
 4. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)
 5. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

 

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

 1. Obowiązuje zakaz pożyczania materiałów od innych zdających.
 2. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka musi stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

 

 

III. BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE - ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA (w związku z Covid -19)

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

 1. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

 1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

 1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

 1. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

 1. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 

 1. Obowiązuje zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi.

 

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp od siebie (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

 

 1. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

 1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

 

 1. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

 1. Obowiązuje ZAKAZ GROMADZENIA SIĘ W GRUPACH, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie. NIE TWORZYMY GRUP przy wejściu do/ wyjściu ze szkoły. Wrażeniami po egzaminie można podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.

 

 1. Pamiętaj o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia).

 

 1. PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU I W TRAKCIE

 

 1. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

 

 1. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.

 

 1. Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego sprawdzisz jego kompletność, czy zawiera wszystkie strony. Rozpoczniesz pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela.

 Dokładnie przeczytaj  instrukcję dotyczącą sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych.

 

 1. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

 

 1. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej Sali. Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.

 

 1. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

 

 1. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni Ci o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

 1. Po zakończeniu pracy z arkuszem otrzymasz dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;

 

 1. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

 

 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów.

 

 1. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

 

 1. UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

 

 1. W przypadku:

 

 1. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia

 

 1. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych wcześniej
 2. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

 

– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu.

 

 1. WYNIKI

 

Wyniki egzaminu i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 31 lipca 2020 r.

 

VII. INNE INFORMACJE

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

 

 1. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
 2. przykładowe arkusze egzaminacyjne
 3. arkusze egzaminu próbnego
 4. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

 

Informacje są również na stronie

https://oke.wroc.pl/