Aktualności
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej :

 

 

 

"Żołnierze Niezłomni” – konkurs plastyczny

 

"W hołdzie "Żołnierzom Niezłomnym" – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia
i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak
i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu... " Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160)

 Zwrócona, Luty 2021

 

Regulamin konkursu

§ 1

 Organizatorem konkursu plastycznego jest Samorząd Uczniowski SP z OP w Zwróconej.

§ 2

Cele konkursu:

 1. Promocja wiedzy o „Żołnierzach Wyklętych” wśród społeczności szkolnej.

 2. Uroczyste uczczenie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Niezłomnych”.

3. Kształtowanie postawy patriotycznej wśród dzieci.

 4. Zainspirowanie i zachęcenie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i podjęcie samodzielnych studiów nad historią.

 5. Wyłonienie i nagrodzenie uczniów, którzy zaprezentują najlepsze prace konkursowe.

 § 3 Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczennic i uczniów SP z OP w Zwróconej.

 2. Udział w konkursie jest dobrowolny .

 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji konkursu. W przypadku Uczestników, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia, zgodę wyrażają ich opiekunowie prawni. Osobom wyrażającym zgodę przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.

 4. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, dóbr osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku, danych osobowych; nie może zawierać treści obraźliwych lub niezgodnych z prawdą.

5. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

§ 4

Prace oraz kategorie konkursowe prac plastycznych

1. Prace konkursowe mają otwarty charakter. Uczestnicy mogą użyć dowolnej techniki plastycznej (np. rysunek, obraz, kolaż, plakat, itp.), zakaz używania technik komputerowych (cyfrowych).

 2. Kryteria, które bezwzględnie muszą zostać spełnione:

 a. Zgodność pracy z tematem „Żołnierzy Niezłomnych”, oceniana przez organizatorów.

 Sugeruje się uczestnikom zwięzłe wyjaśnienie sposobu nawiązania pracy do tematyki konkursu w zgłoszeniu.

§ 5

Terminarz:

 1.Złożenie pracy konkursowej do 05. 02.21 jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu

 2.  Pracę konkursową należy dostarczyć do Szkoły lub dobrze zabezpieczoną zostawić w sklepach Bobolice i Szklary lub świetlica w Sulisławicach.

 3.  Prace dostarczone po terminie wskazanym w pkt.1 nie będą podlegały ocenie.

 5. Organizator Konkursu nie wysyła potwierdzenia otrzymania prac.

§ 6

Kryteria oceny prac konkursowych:

 1. Wszystkie prace będą oceniane przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową

2. Ocena prac zgłoszonych do konkursu zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria: wiedzy, wartości poznawczych, artystycznych, rzetelności i prawdy historycznej, sposobu zaprezentowania tematu, wartości edukacyjnych oraz formy, a w szczególności:

a. zgodności pracy z tematem Konkursu,

b. jasnej i logicznej struktury pracy (Czy przekaz pracy jest zrozumiały?),

c. estetyki pracy (wartość estetyczna pracy, trudność wybranej techniki .

 3. Za zwycięską pracę Organizator Konkursu uzna tę, która w ocenie jurorów otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli w wyniku zastosowania systemu punktowego nie uda się wyłonić zwycięzcy, o jego wyborze zadecyduje Komisja Konkursowa większością głosów (punkt ten ma zastosowanie również przy przyznawaniu nagrody za II i III miejsce).

 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 5. Prace konkursowe będą również publikowane przez Organizatora na profilu facebook ( Żołnierze Niezłomni  ).

 6. Osoba zasiadająca w Komisji Konkursowej nie może być opiekunem uczestnika konkursu.

§ 7

Ogłoszenie wyników i nagrody:

 1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce.

2. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

Powodzenia

Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej w Zwróconej

 

Ogłoszenia dyrektora szkoły
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Zakończenie roku szkolnego 2019-2020
kończymy kolejny rok szkolny i żegnamy klasę ósmą
Egzaminy klasy 8
uczniowie klasy ósmej rozpoczynają egzamin kończący szkołę podstawową
Dzieci z naszej szkoły na Dolnosląskim Festiwalu Nauki
W Centrum Kształcenia w Sulisławicach i w zabytkowej kopalni w Szklarach odbywały się zajęcia z kategorii " Kopalnia niklu, chryzoprazu i opalu, Podziemna trasa edukacyjna w Szklarach Hucie"
Herosi przedsiebiorczości
Oddanie do użytku ogrodzenia boiska
Świeto Edukacji Narodowej 2019
Uroczysta Akademia z okazji "Dnia Nauczyciela"
Wiosna 2019 w naszej szkole
Festiwal Nauki 2019
Dzień Babci i Dziadka
Sulisławice 2019
Plejada Świętych 2018
Imieniny Świętych
27 Finał WOŚP
Orkiestra 2019
100 Lat Niepodległości
Uroczyste obchody Święta Niepodległości
Dzień Nauczyciela z Oskarami
Gminne Obchody 2018
Witamy I Klasę w naszej szkole
Pasowanie naucznia klasy I
Piknik rodzinny 2018
Wspomnienia z imprezy
Zawody w Świdnicy
Trójbój lekkoatletyczny
Razem w pełni sprawni
Promyk Słońca
Sukces w konkursie KANGUR MATEMATYCZNY
Gratulujemy naszym uczniom
Franky Run 2018
I Bieg z nowego cyklu
I Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej
Na Patriotyczną nutę 2018
Ksiądz Biskup Ignacy Dec w naszej szkole
Wizyta Jego Eminencji w Zwróconej
Przedstawienie Wielkanoc 2018
Inscenizacja słowno-muzyczna
Dzień kobiet
Przedstawienie w szkole i w przedszkolu
Dzień babci i dziadka
Uroczystość w Sulisławicach
WOŚP 2018
orkiestra w szkole
..Dziady.. - przedstawienie
Adam Mickiewicz w naszej szkole
Centrum Kształcenia w Sulisławicach
Wioska Internetowa - kształcenie na odległość

Najczęsciej czytane