Ogłoszenia dyrektora szkoły
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej :

OGŁOSZENIE

Od 01 WRZEŚNIA 2021 r. do  15 WRZEŚNIA 2021 ROKU

W Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 15 w Ząbkowicach Śl. można składać wnioski  o stypendia szkolne  o charakterze socjalnym na  rok szkolny 2021/2022

Druki wniosków są do pobrania w szkołach podstawowych,  szkołach ponadpodstawowych na terenie Gminy Ząbkowice Śl.,  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (parter).

 

O stypendium szkolne o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:

 1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 1.  wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji   obowiązku nauki, czyli do 18 roku życia.
 1. uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki czyli do 18 roku życia.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi zamieszkałemu na terenie gminy Ząbkowice Śląskie, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, słuchacz lub wychowanek, który wykaże, że miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł netto, oraz w rodzinie występuje co najmniej jeden z powodów: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania,  a także gdy rodzina jest niepełna lub gdy wystąpiło jakieś zdarzenie losowe.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów, bez względu na tytuł i źródło uzyskania po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Do dochodu wlicza się:

 • każde wynagrodzenie za pracę (netto),
 • dochód z gospodarstwa rolnego (obecnie przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód  w wysokości 308 zł,
 • dochód z działalności gospodarczej,
 • świadczenia otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • alimenty,   
 • emerytury i renty,
 • inne dochody, które nie zostały wymienione, a stanowią źródło utrzymania rodziny.

Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające uzyskane dochody wszystkich członków rodziny - z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, natomiast w przypadku utraty dochodu - z miesiąca, w którym wniosek jest składany.

      Świadczenie wychowawcze „500+” nie jest doliczane do dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne.

       Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków na cele edukacyjne ucznia na podstawie faktur,  rachunków  i dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość.

 

Marcin Orzeszek

Burmistrz Ząbkowic Śląskich

 

Wniosek do pobrania doc

Wniosek do pobrania pdf